14 دی روز جهانی بریل

نوجوانان عزیز برای آشنایی بیشتر با خط بریل و تاریخچه آن می توانید به سایت های زیر سر بزنید. http://www.tebyan.net/social/knowhows/ general/generalknowledge/2002/10/15/24822.html http://www.hamshahrionline.ir/news-72342.aspx http://roshandel.special.ir/archives/2005/07/001253.html http://www.pezeshk.us/?p=5848 http://fa.wikipedia.org/wiki/بریل