۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح مبارک باد

روز جهانی صلح بر همه شما نوجوانان عزیز ایرانی مبارک باد پیام دبیر کل سازمان ملل متحد سایت روز جهانی صلح صلح پایدار با عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه به کودکان، کلید دستیابی به صلح! پیشینه روز جهانی صلح ترویج فرهنگ صلح مفهوم نماد سال بین المللی فرهنگ صلح منشور

۳۰ شهریور روز جهانی صلح بر همه شما نوجوانان مبارک باد

شعار جهانی روز جهانی صلح ۲۰۱۰ روز جهانی صلح، به کودکان و نوجوانان تقدیم شد! توجه به کودکان، کلید دستیابی به صلح! پیشینه روز جهانی صلح ترویج فرهنگ صلح مفهوم نماد سال بین المللی فرهنگ صلح منشور ۲۰۰۰ برای فرهنگ صلح و عدم خشونت دستیابی به صلح بیانیه فرهنگ صلح