10 نوامبر ،‌ روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه بر همه شما نوجوانان عزیز مبارک باد.

کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت 10 نوامبر برابر با 20 آبان که در سال 2001 از طرف یونسکو «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» نامگذاری شد.  شعار امسال یونسکو به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه “علم در خدمت پایداری جهانی، ارتباط متقابل، همکاری و دگرگونی” (Science for Global