روز جهانی شستشوی دست – ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر ماه )

گردآورنده : دکتر سپیده بانوا – استادیار بخش ترمیمی – عضو کمیته بهداشت و کنترل عفونت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شستشوی دست به اندازه ای در سلامت انسان اهمیت دارد که روزی جهانی برای آن تعیین شده است. در سال گذشته ۸۰ کشور برگزار کننده این روز مهم