روزهای جهانی اردیبهشت

2اردیبهشت: روز جهانی زمین پاک (‌22 آوریل) 3 اردیبهشت:‌روز جهانی کتاب و حق مولف (23 آپریل) 5 اردیبهشت: روز جهانی مالاریا (25 آوریل) 3 تا 9اردیبهشت: هفته جهانی ایمنی راه ها (23 تا 29 آپریل) 7 اردیبهشت: روز جهانی گرافیک (27 آوریل) 8 اردیبهشت: روز جهانی بهداشت حرفه ای (28 آوریل) 9 اردیبهشت : روز جهانی