چهره‌های ماندگار

اول شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا معرفی اول ، معرفی دوم پنجم شهریور بزرگداشت محمد بن زکریا رازی معرفی  اول ،  معرفی دوم ، معرفی سوم سیزدهم شهریور بزرگداشت ابوریحان بیرونی معرفی اول نوجوانان  فعال و باهوش زندگی این اندیشمندان را بخوانید و در زندگی خود از آنان استفاده کنید.