بیانیه جهانی حقوق حیوانات

با توجه به منشاء یکسان زندگی تمامی موجودات که ریشه مشترک داشته و در مسیر سیر تکامل متنوع گشته اند و با توجه به اینکه تمام موجودات زنده دارای حق طبیعی هستند، هر حیوانی با سیستم عصبی، از حقوق ویژه ای برخوردار است.قطعا نقض قوانین و حتی بی خبری محض

روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشات مسلحانه (۶ نوامبر)

در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۰۱، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۶ نوامبر هر سال را به عنوان روز مقابله با آثار مخرب جنگ بر محیط زیست اعلام کرد.هدف سازمان ملل برای برگزاری سالانه این روز آموزش مردم در مورد این گونه آثار مخرب (مثال: آتش سوزی جنگل ها، آلودگی منابع