پانزدهم اسفند روز درختکاری مبارک باد

نوجوانان عزیز ، هزاران سال است که بشر شبها در آغوش مادرزمین آرمیده وروزها ازنعمت های سخاوتمندانه آن بهره مند می شود . بیایید به پاس مهر بی پایان زمین ، کمرهمّت برای سلامت سیاره مان بربندیم .بنام خود وبه یاد فرزندانمان باکاشت یک درخت خاطرات خودرا ماندگار کنیم .

چهارشنبه سوری

یکی از آئینهای سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند. چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود. مردم