شعار سلامت هفته دوم

هرساله از چهارم تا دهم خرداد هفته جهانی بدون دخانیات است و در این هفته فعالیت هایی در راستای آگاهی به افرادی که در معرض این بیماری مزمن می باشند، انجام می شود. بنابراین شعار سلامتی این هفته را همان نام گروهمان یعنی ” افکار عاری از دخانیات” می گذاریم