روز های جهانی آذرماه

۴ آذر: روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان (‌۲۵ نوامبر) ۸ آذر : روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین ( ۲۹ نوامبر)‌ ۱۰ آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز(۱ دسامبر) ۱۱ آذر: روز جهانی لغو برده داری ( ۲ دسامیر) ۱۲ آذر: روز جهانی معلولان ( ۳ دسامبر) ۱۴

روز جهانی کوهستان مبارک باد

  روز جهانی کوهستان فرصتی است برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت کوهستان در چرخه ی زندگی ، ‌روشن ساختن فرصت ها و محدودیت ها در موضوع توسعه در کوهستان ،‌ و فراهم ساختن همکاری هایی که می تواند سبب تغییرات مثبت در کوه های جهان شود .مجمع عمومی سازمان