روز و هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد

امروزه همه برای آمادگی جهت زندگی بهتر به علم و آگاهی در زمینه های گوناگون نیازدارند و مطالعه کتاب این امکان را به ما می دهد که سیاهی جهل و نادانی را از خوددور کرده و به سوی سعادت و خوشبختی قدم بر داریم. ما در هر زمینه ای که

روز و هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد

امروزه همه برای آمادگی جهت زندگی بهتر به علم و آگاهی در زمینه های گوناگون نیاز دارند و مطالعه کتاب این امکان را به ما می دهد که سیاهی جهل و نادانی را از خود دور کرده و به سوی سعادت و خوشبختی قدم بر داریم. ما در هر زمینه